mediator sądowy

Dlaczego rozwiązanie konfliktu  w drodze mediacji to trafiony wybór?

Zasady mediacji

Postępowania mediacyjne kierują się kilkoma podstawowymi zasadami, co znacznie odróżnia mediacje od innych, alternatywnych metod polubownego rozwiązywania konfliktów. Mediacja obok arbitrażu, konsyliacji i postępowań pojednawczych, należy do grupy metod ADR.

Do naczelnych zasad mediacji należą:

 1. Dobrowolność – mediacja jest dobrowolna, a więc wymaga obopólnej zgody stron. Z jednej strony daje to możliwość zrezygnowania z mediacji na każdym etapie postępowania, bez negatywnych skutków dla stron. Z drugiej strony dobrowolność jest bezpośrednio związana z gotowością do obniżenia swoich pierwotnych stanowisk, dzięki czemu strony są gotowe wskazać propozycje wzajemnych ustępstw. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji.
 2. Bezstronność – Uczestnicy postępowania mediacyjnego mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator jest strażnikiem procedury mediacyjnej, wobec tego nie staje po żadnej ze stron. Mediator nie powinien wyróżniać żadnego z adwersarzy oraz dba o to, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem i nie przerywały sobie.
 3. Neutralność – Mediator jest bezstronny i neutralny, codo przedmiotu sporu. Rolą mediatora nie jest podsunięcie stronom gotowych rozwiązań. Rolą mediatora jest pomoc w ich znalezieniu. Dlatego też mediatorowi nie zależy na wypracowaniu konkretnego rozwiązania. Natomiast mediator pomaga  w odpowiednim formułowaniu ugody, tak żeby została zaakceptowana przez sąd.
 4. Poufność – Wszystko, co wybrzmi na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniach mediacyjnych jest tajne. Mediator nie może ujawniać tego, co usłyszał w postępowaniu mediacyjnym osobom prywatnym oraz instytucjom. Warto również zaznaczyć, że zasada poufności dotyczy również stron konfliktu. Ponadto mediatora bez zgody uczestników nie można przesłuchać przed sądem. Są to bardzo ważne zalety mediacji, które znacząco odróżniają ją od postępowania sądowego. Procesy na podstawie Konstytucji  są, co do zasady jawne. Każdy może przyjść na salę rozpraw i w niej uczestniczyć.
 5. Akceptowalność – Mediator musi zostać zaakceptowany przez strony. Nikt nie może narzucać wyboru osoby mediatora. Każda ze stron, jeżeli będzie czuła, że mediacja zmierza w złym kierunku, ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Mediator na pierwszym spotkaniu mediacyjnym ustala zasady i reguły prowadzenia mediacji, które muszą zostać zaakceptowane przez każdą ze stron. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.
 6. Bezinteresowność – Mediator nie  może mieć osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody, jest to podstawowa przesłanka do odstąpienia od mediacji. Mediator jest bezinteresowny.

Dobry mediator to osoba elastyczna, sprawnie wykorzystująca techniki komunikacji. Skorzystaj z usług mediatora.

Dodatkowe zalety mediacji w opozycji do postępowania sądowego to:

MEDIACJA w opozycji do procesu sądowego

 • Mediacja jest poufna

procesy są jawne

 • Mediacja jest szybka

procesy sądowe ciągną się latami

 • Mediacja jest tania

koszty wpisu pozwu, prawników i biegłych są bardzo wysokie

 • Mediacja jest dobrowolna

sąd wyda wyrok

 • W mediacji masz wpływ na rezultat

w sądzie możesz ponosisz duże ryzyko

 • W mediacji poruszysz wszystkie sprawy

w sądzie zajmiesz tylko stanowisko

 • W mediacji nie musisz nic udowadniać

sąd orzeka w oparciu o dowody

 • W mediacji możesz oszacować np. wartość nieruchomości

w sądzie  wszystko musisz wyliczyć co do złotówki i powołać biegłego

 

Wynagrodzenie mediatora

Wynagrodzenie w przypadku mediacji w trakcie postępowania sądowego

Koszty mediacji sądowych są regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące wysokości wynagrodzenia i kosztów podlegających zwrotowi mediatorom w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

W sprawach o prawa majątkowe (z wartością przedmiotu sporu) wynagrodzenie mediatora wynosi 1% WPS, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie jest możliwa do ustalenia oraz w sprawach o prawa niemajątkowe koszty mediacji za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne spotkanie – 100 złotych, jednakże nie więcej niż 450 złotych.

W postępowaniu sądowym zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 2. mediatorowi przysługuje zwrot za wynajęcie pomieszczenia do mediacji, którego wysokość nie może przekroczyć 70 złotych za jedno posiedzenie;
 3. koszty korespondencji nie mogą przekroczyć 30 złotych.

Koszty mediacji w postępowaniu pozasądowym.

Koszty mediacji pozasądowych są ustalane według cennika danego mediatora, a w przypadku spraw wyjątkowo zawiłych są ustalane indywidualnie. Koszty są dokładnie określone w umowie o mediacje, która jest zawierana ze stronami konfliktu. Odpłatne są spotkania, a w przypadku spraw majątkowych pobierane jest 2% wartości przedmiotu sporu. Pomimo wszystko i tak jest to dużo tańszy sposób rozwiązania sporu aniżeli postępowanie sądowe. W mediacji nie trzeba korzystać z pomocy adwokata, czy radców prawnych, co już znacząco wpływa na obniżenie kosztów. Dodatkowo można samemu oszacować wartość pojazdu, czy nieruchomości, nie potrzeba powoływać biegłego. Nie wspominając już o kosztach opłat sądowych, które wynoszą 5% od wartości przedmiotu sporu. W moim przypadku całkowity koszt mediacji to 2% WPS, jednak nie więcej niż 5 000zł. Jest to bardzo atrakcyjna oferta.

Podsumowując, celem mediacji jest pogodzenie stron, strony sporu mają wpływ na zawarcie porozumienia, czego rezultatem jest podpisanie ugody mediacyjnej przez obie strony. Wypracowanie porozumienia jest możliwe dzięki zaangażowaniu profesjonalnego mediatora. Postępowanie jest bardzo korzystne w opozycji do bardzo długich i kosztownych procesów sądowych, których wynik nikomu nie jest znany.