Ekspertyza budowlana jest wykonywana nie tylko przy okazji budowy albo przebudowy domu, ale też wtedy, kiedy chcemy zrobić większy remont, dobudować ganek albo wyodrębnić w budynku mieszkalnym lokal użytkowy. Opinię tego typu przygotowuje rzeczoznawca budowlany, którego porada może się też przydać przy okazji zakupu domu, sprzedaży mieszkania i wykrycia błędów na budowie.

Ekspertyza budowlana – definicja

Ekspertyza budowlana to oficjalny dokument prawny, który jest wydawany przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania opinii technicznych. Najlepiej, jeżeli ekspertyzę budowlaną przygotowuje rzeczoznawca budowlany. Jest to związane z jego doświadczeniem i wykształceniem. Rzeczoznawca budowlany w ekspertyzie budowlanej musi opisać rzeczywisty stan techniczny budynku i wystawić ocenę na temat nieruchomości pod względem jej przydatności do bezpiecznego użytkowania.

Wykonanie ekspertyzy budowlanej może zlecić prywatny inwestor, np. podczas budowy albo przebudowy domu, oraz organ administracji publicznej, np. w związku z uszkodzeniami budynku, katastrofą budowlaną lub obowiązkowymi badaniami technicznymi lokalu użytkowego. Prawna opinia rzeczoznawcy budowlanego może służyć jako dowód w sprawach karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego. Z tego względu z ekspertyzy budowlanej może korzystać np. policja, sąd i prokuratura, a także Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak przygotowuje się ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana powinna być zlecona rzeczoznawcy budowlanemu ze względu na jego wykształcenie, doświadczenie i dorobek w sporządzaniu opinii technicznych budynku. Przed przygotowaniem ekspertyzy budowlanej ekspert w dziedzinie budownictwa musi wykonać oględziny na miejscu zdarzenia, np. w nowo budowanym domu lub na miejscu katastrofy budowlanej. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której osoba wykonująca ekspertyzę budowlaną opiera się wyłącznie na zeznaniach innych. Bez bezpośredniego kontaktu z badaną materią rzeczoznawca budowlany nie wykona rzetelnej i obiektywnej opinii technicznej.  

Rzeczoznawca budowlany na podstawie wykonanych badań może wydać pozwolenie na zamieszkiwanie lub użytkowanie budynku. Jeżeli zauważy jakiekolwiek zniszczenia i usterki w strukturze domu, może takie pozwolenie wstrzymać lub cofnąć. W takim przypadku ekspertyza budowlana musi zalecać wykonanie działań naprawczych, remontu lub, w skrajnych przypadkach, wyburzenie budynku niezdatnego do użytkowania.

Ekspertyza budowlana – czym jest

Ekspertyza budowlana jest na tyle ważnym dokumentem, że nie możemy zlecać jej wykonania przypadkowej osobie. Dlatego tak ważne jest, żeby opinię na temat stanu technicznego domu wykonał sprawdzony rzeczoznawca budowlany. W ekspertyzie budowlanej musi znaleźć się ocena stanu technicznego budynku ze wskazaniem na usterki zauważone podczas oględzin. Rzeczoznawca budowlany zajmujący się badaniem musi zawrzeć w swojej opinii opis uszkodzeń domu i błędów budowlanych, opis zalecanych prac remontowych i kosztorys remontu. Ekspertyza budowlana musi być podpisana, a rzeczoznawca budowlany odpowiedzialny za jej sporządzenie musi podać w dokumencie numer uprawnień rzeczoznawczych, numer członkowski poświadczający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i kopię uprawnień budowlanych i rzeczoznawczych.

Co zawiera ekspertyza budowlana?

Rzetelna i pełna ekspertyza budowlana sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego zawiera:

– opis dostępnej dokumentacji budynku

– opis prac remontowych i zmian, które zaszły w budynku

opis uszkodzeń budynku

opis potencjalnych przyczyn uszkodzeń budynku

– dokumentację fotograficzną i/lub rysunkową

– obliczenia i badania materiałowe

– opis prac remontowych i ich kosztorys

ocenę stanu technicznego budynku

– wnioski i zalecenia końcowe rzeczoznawcy budowlanego.

 

Dlaczego warto zatrudnić sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego?

Uprawnienia do sporządzania dokumentacji budowlanej ma rzeczoznawca budowlany i inżynier budowlany. W przypadku konieczności wykonania ekspertyzy budowlanej zaleca się, żeby wykonywał ją rzeczoznawca budowlany.

Główny powód tego zalecenia tkwi w wymaganiach, jakie stawia się kandydatom na oba stanowiska. Inżynier budowlany otrzymuje uprawnienia do wykonywania opinii technicznych budynków już po uzyskaniu tytułu inżynierskiego. Oznacza to, że inżynier budowlany nie musi mieć doświadczenia, żeby móc sporządzić ekspertyzę budowlaną. Z drugiej strony rzeczoznawca budowlany musi ukończyć studia wyższe i odbyć co najmniej 10-letnią praktykę rzeczoznawczą, także w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej. Jeżeli zatem możemy wybierać, lepiej zdecydować się na współpracę z bardziej doświadczonym rzeczoznawcą budowlanym.